CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổng hợp

Đăng ngày:16/08/2013 | admin
1. Chức năng:
Phòng Hành chính - Tổng hợp (viết tắt là Phòng HC-TH) có chức năng tham mưu Chi cục trưởng (sau đây viết tắt là CCT) chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, hành chính, kế hoạch tài chính, kế toán, quản lý tài sản, thi đua khen thưởng, kỷ luật; Đào tạo bồi dưỡng; Tham mưu giúp CCT thực hiện quản lý cán bộ, công chức và người lao động (CBCC-NLĐ) theo thẩm quyền được UBND tỉnh quy định.
2. Nhiệm vụ:
a) Giúp CCT chủ trì lập Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và của tỉnh; Tổng hợp xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục;
b) Tổng hợp kế hoạch hoạt động của Chi cục hàng quý, năm;
c) Thực hiện các nghiệp vụ về tài chính, kế toán, thủ quỹ theo quy định và các văn bản hướng dẫn hiện hành của nhà nước;
d) Thực hiện công tác quản lý tài sản theo quy định và các văn bản hướng dẫn hiện hành của nhà nước;
đ) Giúp CCT chủ trì đánh giá CBCC-NLĐ hàng năm. Tổng hợp, đề xuất công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật CBCC theo quy định hiện hành;
e) Tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC hàng năm;
g) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ (bao gồm quản lý con dấu) theo quy định hiện hành;
h) Soạn thảo văn bản hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ được giao;
i) Tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả hoạt động, tình hình tổ chức bộ máy, nhân sự, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật,… của Chi cục và các công tác chuyên môn nghiệp vụ thuộc phạm vi nhiệm vụ của phòng;
k) Thực hiện những nhiệm vụ khác được CCT giao.

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổng hợp (16/08/2013)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng (16/08/2013)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý Đo lường (16/08/2013)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thông báo và hỏi đáp về TBT (16/08/2013)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng BR-VT (16/08/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Liên kết site