CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính và Quản lý đo lường

Đăng ngày:16/08/2013 | admin
Phòng Hành chính và Quản lý Đo lường
1. Chức năng
Phòng Hành chính và Quản lý Đo lường có chức năng tham mưu, giúp CCT về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối các hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác của Chi cục; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản, văn thư, lưu trữ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, hành chính quản trị, ISO; quy chế dân chủ; dân vận chính quyền; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường, hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp xây dựng trình CCT để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về đo lường phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh.
b) Tham mưu CCT xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm về phát triển hoạt động đo lường, thử nghiệm tại địa phương; tổng hợp trình CCT ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu CCT trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.
c) Tham mưu, giúp CCT hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực quản lý đo lường sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về đo lường tại địa phương.
d) Tham mưu triển khai các công việc theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành; kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; cử cán bộ phối hợp hoặc tham gia các đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh khi được lãnh đạo Chi cục chỉ đạo.
đ) Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo lường tại địa phương.
e) Tham mưu quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.
g) Tiếp nhận Bản công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật; cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giấy phép trong lĩnh vực đo lường theo quy định của pháp luật, theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
h) Tham mưu phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, quản lý việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh.
i) Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) trên địa bàn tỉnh; phối hợp Điểm TBT quốc gia trong xử lý thông tin hỏi đáp, rà soát các văn bản, dự thảo biện pháp TBT của địa phương và tuyên truyền phổ biến về TBT cho doanh nghiệp để hỗ trợ xuất khẩu tại địa phương.
k) Tham mưu phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực đo lường trên địa bàn tỉnh.
l) Tham mưu quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản của Chi cục theo quy định của pháp luật:
- Xây dựng, trình CCT ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Chi cục; triển khai, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Nội quy, Quy chế sau khi được ban hành;
- Tổ chức quản lý nhân sự, quản lý hồ sơ nhân sự của Chi cục; theo dõi thực hiện nâng lương, đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức và người lao động của Chi cục; tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm;
- Thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức, người lao động hàng năm; tổng hợp đề xuất công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức và người lao động theo quy định; quy chế dân chủ; dân vận chính quyền của Chi cục; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người lao động trong Chi cục.
- Triển khai Hệ thống ISO của Chi cục, thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Chi cục;
- Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của lãnh đạo Chi cục; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được CCT giao;
- Tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả hoạt động công tác, tổ chức bộ máy, nhân sự, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật,… của Chi cục.
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Chi cục; quản lý con dấu và việc sử dụng con dấu của Chi cục; hướng dẫn việc lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Chi cục;
-  Thực hiện các nghiệp vụ về tài chính, kế toán, thủ quỹ theo quy định và các văn bản hướng dẫn hiện hành của nhà nước;
- Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin và điều kiện làm việc của Chi cục.
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác được CCT giao.

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính và Quản lý đo lường (16/08/2013)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng (16/08/2013)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng BR-VT (16/08/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site