CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý Đo lường

Đăng ngày:16/08/2013 | admin
1. Chức năng:
Phòng quản lý Đo lường (viết tắt là Phòng QLĐL) có chức năng tham mưu Chi cục trưởng (sau đây viết tắt là CCT) thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực đo lường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.
2. Nhiệm vụ:
2.1 Nghiên cứu, xây dựng, tham mưu CCT trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về đo lường phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương;
2.2 Tham mưu CCT trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm về phát triển hoạt động đo lường trên địa bàn;
2.3 Tham mưu, giúp CCT hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực quản lý đo lường sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về đo lường tại địa phương;
2.4 Tham mưu, giúp CCT thực hiện các nhiệm vụ về đo lường quy định tại khoản 8, mục II, Phần I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Cụ thể như sau:
a) Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương;
g) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra phép đo, hàng đóng gói sẵn theo định lượng; thực hiện các biện pháp để các tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra phép đo, phương pháp đo;
2.5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về đo lường trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
2.6. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo lường; 
2.7 Tham mưu CCT trong việc phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhằm quản lý các tổ chức, cá nhân có hoạt động dịch vụ kỹ thuật về đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn trên địa bàn tỉnh; Tham mưu CCT tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản thu liên quan đến hoạt động đo lường theo quy định của pháp luật;
2.9 Tham mưu CCT trình cơ quan có thẩm quyền trong việc đầu tư trang bị hệ thống chuẩn đo lường của địa phương phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Tổ chức việc khai thác có hiệu quả hệ thống chuẩn đo lường của địa phương nhằm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh;
2.10 Thực hiện những nhiệm vụ khác do CCT giao.

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổng hợp (16/08/2013)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng (16/08/2013)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý Đo lường (16/08/2013)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thông báo và hỏi đáp về TBT (16/08/2013)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng BR-VT (16/08/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Liên kết site