QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN

Danh mục tiêu chuẩn tháng 10/2014

Đăng ngày:11/11/2014 | admin
Số hiệu Quy chuẩn /Tiêu chuẩn Nội dung Quy chuẩn/Tiêu chuẩn
TCVN 5895:2012 - Thay thế: TCVN 5895:1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Thể hiện các kích thước mođun, các đường và lưới mođun
TCVN 6078:2012 - Thay thế: TCVN 6078:1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Bản vẽ lắp ghép các kết cấu chế sẵn
TCVN 6083:2012 - Thay thế: TCVN 6083:1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép
TCVN 6085:2012 - Thay thế: TCVN 6085:1995 Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ xây dựng. Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn
TCVN 6077:2012 - Thay thế: TCVN 6077:1995 và TCVN 4615:1988 Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật
TCVN 5896:2012 - Thay thế: TCVN 8596:1995 Bản vẽ xây dựng - Bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ
TCVN 6003-1:2012 Bản vẽ xây dựng - Hệ thống ký hiệu - Phần 1: Nhà và các bộ phận của nhà
TCVN 6003-2:2012 - Thay thế: TCVN 5897:1995 Bản vẽ xây dựng - Hệ thống ký hiệu - Phần 2: Tên phòng và số phòng
TCVN 6080:2012 - Thay thế: TCVN 6080:1995 Bản vẽ xây dựng - Phương pháp chiếu
TCVN 6084:2012 - Thay thế: TCVN 6084:1995 Bản vẽ xây dựng - Thể hiện cốt thép bê tông
TCVN 9212:2012 Bệnh viện đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4470:2012 - Thay thế: TCVN 4470:1995 Bệnh viện đa khoa. Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9213:2012 Bệnh viện quận huyện - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4037:2012 - Thay thế: TCVN 4037:1985 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 9242:2012 Chất lượng nước - Xác định amoni nitơ - Phương pháp phân tích dòng ( CFA và FIA) và đô phổ
TCVN 6203:2012 - Thay thế: TCVN 6203:1995 Cơ sở để thiết kế kết cấu - Các ký hiệu - Ký hiệu quy ước chung
TCVN 5593:2012 - Thay thế: TCVN 5593:1991 Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép
TCVN 5568:2012 - Thay thế: TCVN 5568:1991 Điều hợp kích thước theo mođun xây dựng - Trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
TCVN 9259-8:2012 Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công
TCVN 9262-1:2012 Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cầu kiện chế sẵn của công trình - Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo
TCVN 4056:2012 - Thay thế: TCVN 4056:1985 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng - Thuật ngữ - Định nghĩa
TCVN 3989:2012 - Thay thế: TCVN 3989:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công
TCVN 3990:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng
TCVN 4318:2012 - Thay thế: TCVN 4318:1986 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Sưởi, thông gió - Bản vẽ thi công
TCVN 4607:2012 - Thay thế: TCVN 4607:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình
TCVN 4608:2012 - Thay thế: TCVN 4608:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng
TCVN 4613:2012 - Thay thế: TCVN 4613:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu thép - Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ
TCVN 46142012 - Thay thế: TCVN 4614:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước các bộ phận cấu tạo ngôi nhà
TCVN 5422:2012 - Thay thế: TCVN 5422:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu đường ống
TCVN 5570:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường trục và đường nét trong bản vẽ
TCVN 5571:2012 -Thay thế: TCVN 5571:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Bản vẽ xây dựng.Khung tên
TCVN 5572:2012 - Thay thế: TCVN 5572:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Bản vẽ thi công
TCVN 5671:2012 - Thay thế: TCVN 5671:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến trúc
TCVN 5672:2012 - Thay thế: TCVN 5672:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêu cầu chung
TCVN 5673:2012 - Thay thế: TCVN 5673:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp thoát nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công
TCVN 5681:2012 - Thay thế: TCVN 5681:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng ngoài nhà - Bản vẽ thi công
TCVN 5686:2012 - Thay thế: TCVN 5686:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các kết cấu công trình xây dựng. Ký hiệu quy ước chung
TCVN 8397:2012 Lưới chụp mực - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt
TCVN 8394:2012 Lưới kéo đôi tầng đáy nhóm tàu từ 250 CV đến 400 CV - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt
TCVN 8395:2012 Lưới rê ba lớp khai thác mực nang - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt
TCVN 8396:2012 Lưới rê ba lớp khai thác cá nước ngọt - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt
TCVN 4451:2012 - Thay thế: TCVN 4451:1987 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCVN 9411:2012 Nhà ở liền kế - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 7454:2012 - Thay thế: TCVN 7454:2004 Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Danh mục tên dữ liệu mô tả thương phẩm sử dụng mã số GS1
TCVN 4454:2012 - Thay thế: TCVN 4454:1987 Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4087:2012 - Thay thế: TCVN 4087:1985 Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung
TCVN 4038:2012 - Thay thế: TCVN 4038:1985 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 8244-1:2010 Thống kê học - Từ vựng và ký hiệu - Phần 1: Thuật ngữ chung về thống kê và thuật ngữ dùng trong xác suất
TCVN 8244-2:2010 Thống kê học - Từ vựng và ký hiệu - Phần 2: Thống kê ứng dụng
TCVN 3991:2012 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 8393:2012 Vật liệu lưới khai thác thủy sản - sợi dây và lưới tấm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9080-1:2012 Vữa bền hóa gốc polyme - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ bền kéo
TCVN 9080-2:2012 Vữa bền hóa gốc polyme - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền nén
TCVN 9080-3:2012 Vữa bền hóa gốc polyme - Phương pháp thử - Phần 3: Phương pháp xác định độ bám dính
TCVN 9080-4:2012 Vữa bền hóa gốc polyme - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định thời gian công tác, thời gian đóng rắn ban đầu và thời gian đóng rắn đủ cường độ sử dụng
TCVN 9080-5:2012 Vữa bền hóa gốc polyme - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ co dài và hệ số giãn nở nhiệt
TCVN 9080-6:2012 Vữa bền hóa gốc polyme - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ hấp thụ nước
TCVN 9080-7:2012 Vữa bền hóa gốc polyme - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền hóa
TCVN 4514:2012 - Thay thế: TCVN 4514:1988 Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4604:2012 - Thay thế: TCVN 4604:1988 Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất. Tiêu chuẩn thiết kế
 
Theo Cesti

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Danh mục tiêu chuẩn tháng 01-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 02-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 03-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 04-2014 (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 05-2014  (24/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 06-2014  (28/07/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 07-2014 (11/08/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 8/2014 (12/09/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 9/2014 (10/11/2014)
Danh mục tiêu chuẩn tháng 10/2014 (11/11/2014)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Liên kết site