TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Cơ cấu tổ chức
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gồm có Chi cục trưởng, giúp việc cho Chi cục trưởng có Phó Chi cục trưởng.
- Chi cục có các phòng ban, bộ phận như sau:
         + Phòng Hành chính - Tổng hợp ; 
         + Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng; 
         + Phòng Quản lý Đo lường; 
         + Phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là Phòng TBT-BRVT).
         + Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Chi cục:
                        Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
2. Sơ đồ tổ chức
 
 
3. Tổ chức bộ máy Chi cục:

CHI CỤC TRƯỞNG
Ông Trần Duy Tâm Thanh
ĐT: (064) 3.810019
Email: thanhtdt@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
Ông Từ Văn Hoàng
ĐT: (064)3.510874
Email: hoangtv@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

P. HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Phụ trách phòng: Nguyễn Vĩnh Phú

VĂN THƯ
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Thùy Trang
ĐT: (064) 3.853650

KẾ TOÁN
Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Minh Trí
Email: trintm@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

P. QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Trưởng phòng: Hứa Minh Châu
Email: chauhm@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn
Phó trưởng phòng:
Chuyên viên Võ Thị Tuyết Nga
Chuyên viên Vũ Ngọc Thuân
Chuyên viên Trần Thắm Ngọc
ĐT: (064) 3.702256

P. QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG
Trưởng phòng: Tạ Hồng Lâm
Chuyên viên Trần Chí Trung

P. THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)
Chuyên viên Lê Thị Tuyết Nga

Đơn vị trực thuộc: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Giám đốc Ôn Đăng Khoa
ĐT:
Email:khoaod@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

 Trở về

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Quyết định về việc công bố Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008(lần 3)
   Ngày 15 tháng 6 năm 2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 27/QĐ-TĐC ngày...
Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
   Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 38/QĐ-TĐC ngày...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Cảnh báo đồ chơi độc hại, bạo lực
      Liên tiếp trong thời gian gần đây, Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có công văn cảnh báo về việc trên thị trường xuất hiện...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại
     Ngày 10/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 04/QLCLMN-KT1 về việc cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa...
Cảnh báo đồ chơi trẻ em-bóng bơm hơi có chứa chất độc hại.
Ngày 03/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 03/QLCLMN-KT1 về...
Liên kết site