CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại
     Ngày 10/01/2014 Chi cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam có công văn số 04/QLCLMN-KT1 về việc cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại. Qua kết quả kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em ngày 03/01/2014, Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam thông báo: Trên thị trường Việt Nam xuất hiện loại bóng bơm hơi (loại bóng lớn có gai màu đỏ, loại bóng lớn màu xanh) và chút chít bằng nhựa hình con vịt không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em QCVN 03:2009/BKHCN, có hàm lượng Phthalates vượt mức cho phép được quy định trong bộ tiêu chuẩn REACH regulation (EC) No. 1907/2006, nhãn hàng hóa ghi “Made in China”. Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng các loại bóng bơm hơi và chút chít hình con vịt màu vàng nêu trên. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố kiểm tra và xử lý đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật. Xem file đính kèm.