CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:
   Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-tuyen/47
   Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm 37 thủ tục mức độ 3 và 22 thủ tục mức độ 4 thuộc các lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (16 thủ tục), An toàn bức xạ (07 thủ tục), Sở hữu trí tuệ (03 thủ tục), Hoạt động khoa học và công nghệ (33 thủ tục).
    Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo, giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân để biết và thực hiện
   Xem chi tiết Thông báo số 02/TB-SKHCN
Nguồn Thông báo số 02/TB-SKHCN ngày 07/01/2020