CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Indonesia: Nghị định số 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc thực hiện bắt buộc Tiêu chuẩn quốc gia đối với bột mì làm thực phẩm
   Ngày 01/04/2021 Indonesia thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Công nghiệp Indonesia đã ban hành Nghị định số 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc Thực hiện Bắt buộc Tiêu chuẩn Quốc gia Indonesia đối với Bột mì làm thực phẩm.
   Chứng nhận loại 5 sẽ được dùng làm tham chiếu để cấp SPPT SNI, bao gồm kiểm tra chất lượng dựa theo SNI 3751: 2018 Bột mì làm thực phẩm (Mã HS: 1101.00.11), cũng như đánh giá quá trình sản xuất và thực hiện dựa theo SNI ISO 9001: 2015. Nghị định số 1 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp bãi bỏ Nghị định số 59/M-IND/PER/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://sispk.bsn.go.id/SNI/DetailSNI/4153

Mã thông báo G/TBT/N/IND/1/Add.5

Nguồn https://tbt.gov.vn/