CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh BRVT
   Ngày 08/10/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị; kiến nghị các biện pháp thực hiện nhằm đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND tỉnh.
Xem nội dung chi tiết Quyết định 2139/QĐ-UBND
Chi cục TĐC