CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Sở Khoa học và Công nghệ triển khai hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn tỉnh BR-VT, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai hoạt động hưởng ứng tại Văn bản số 236/SKHCN-VP ngày 21/10/2022. Hoạt động diễn ra từ ngày 19/10/2022 đến ngày 26/10/2022 với các nội dung như sau:

- Treo băng rôn với nội dung “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19” tại các trụ sở cơ quan, đơn vị;

- Tham gia các Chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy - học, hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tiếp cận và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, tài liệu điện tử,...); tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN và của đơn vị (trừ các tài liệu chứa thông tin bảo mật); khuyến khích các tầng lớp nhân dân, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và công chức viên chức tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học..., góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả, mở rộng đối tượng cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, công chức, viên chức, người lao động.

- Chủ động tham gia các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu nhằm có cơ hội tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hoá.

- Khuyến khích kết nối thư viện ngành KH&CN với hệ thống thư viện công cộng, thư viện các trường, trung tâm học tập cộng đồng khu dân cư để hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực...; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau. Ủng hộ sách báo để xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục cộng đồng.

- Vận động công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cơ quan chủ động tham gia, hỗ trợ xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, đa dạng hoá các hoạt động học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ…góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên, từng bước xây dựng văn hoá học tập suốt đời, gia đình học tập, nhân rộng trong cộng đồng dân cư.

- Vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu tham gia hỗ trợ các Quỹ khuyến học của địa phương nhằm góp phần hỗ điều kiện học tập cho trẻ em tại địa phương nơi cư trú.

Thông qua hoạt động, đã phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong cơ quan cũng như gia đình, người dân nơi cư trú về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể,… trong việc xây dựng và tổ chức các kênh và công cụ học tập suốt đời cho mọi người.
TĐC.BR-VT