CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Thông tư hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí

Ngày 28/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN về việc hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí.

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

- Thương nhân kinh doanh khí đầu mối và thương nhân đầu mối pha chế khí.

- Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan

Thông tư này không áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu, sản xuất, pha chế khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình, không đưa ra lưu thông trên thị trường theo đăng ký với Bộ Công Thương.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Xem chi tiết Thông tư 11/2016/TT-BKHCN

ST: Ng.Thuân
Nguồn : tcvn.gov.vn