CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử
Ngày 15/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN về ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử.

Thông tư này không áp dụng đối với dây và cáp điện đã lắp sẵn trong thiết bị điện, điện tử hoặc là một bộ phận của thiết bị điện, điện tử hoàn chỉnh; Dây và cáp điện nhập khẩu về để lắp đặt vào các thiết bị điện, điện tử sau đó xuất khẩu (gia công hang xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2017.

Kể từ ngày 1/8/2018, các sản phẩm dây và cáp điện sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải áp dụng các quy định của Sửa đổi này.

Xem chi tiết: Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN
 

ST: Ng.Thuân
Nguồn : tcvn.gov.vn