CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải

      Ngày 06/12/2016, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải.
 
     Theo đó, Thông tư quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy và Danh mục sản phẩm, hàng hóa, nhóm 2 bắt buộc phải công bố hợp quy.
   
    Đồng thời Thông tư cũng quy định mã hàng hóa (HS), quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng phải phù hợp của các sản phẩm, hàng hóa trong hai danh mục này.
     
    Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh, thiết kế, thi công, xây dựng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lú nhà nước của Bộ GTVT.
 
  Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017, thay thế Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011./

Xem chi tiết Thông tư tại đây
 

ST: Ng.Thuân

Nguồn : tcvn.gov.vn