CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy một số mác thép do Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 công bố
     Theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-QUACERT ngày 28/3/2017 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - Quacert V/v hủy bỏ Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật.

    Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 80/TB-TĐC ngày 07/4/2017 về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 kể từ ngày 28/3/2017 đối với các sản phẩm Thép làm cốt bê tông thép thanh vằn (chi tiết  xem tại Thông báo đính kèm).

    Theo đó Cổ phần Thép Pomina 2 không được sử dụng bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 102/TB-TĐC ngày 16/3/2016 do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cấp cho công ty theo đúng quy định.
Nguồn: Ng.Thuân.