CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Ngày 25/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1274/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết: Quyết định số 1274/QĐ-BKHCN.

Nguồn: tcvn.gov.vn
ST: Ng.Thuân