BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013

Đăng ngày:10/02/2014 | admin
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013
1. Công tác Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
1.1. Công tác ISO hành chính công
            - Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai ISO hành chính công đến 51 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Sở KHCN báo cáo tình hình triển khai ISO HCC tại đơn vị, cơ quan HCC trong địa bàn tỉnh 3 tháng, 9 tháng đầu năm 2013, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học Công nghệ.
            - Triển khai cấp kinh phí xây dựng, áp dụng, mở rộng, HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2013 cho các đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí 3.109.170.000 đồng.
            - Tổ chức 03 lớp tập huấn ISO hành chính công, cụ thể: Nhận thức xây dựng, áp dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hành chính nhà nước theo mô hình khung; Kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào các cơ quan hành chính nhà nước; Chuyên gia tư vấn, kiểm tra, đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào các cơ quan hành chính nhà nước năm 2013.
            - Kiểm tra việc thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 05 cơ quan hành chính nhà nước.
1.2  Hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG)
            - Tham mưu Sở KHCN trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho 4 doanh nghiệp đạt GTCLQG năm 2012 với kinh phí là 65 triệu đồng và tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp đạt giải.
            - Hoàn thành triển khai hoạt động GTCLQG năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Kết quả có 4 đơn vị được đề cử trao giải:
Stt Tên Doanh nghiệp Loại hình
Doanh nghiệp
Hình thức đạt giải
được đề nghị
1 Công ty TNHH MTV DV cơ khí Hàng hải PTSC DN dịch vụ lớn Giải vàng CLQG
2 Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa DN sản xuất lớn Giải bạc CLQG
3 Công ty Cổ phần Cao su Thống nhất DN sản xuất lớn Giải bạc CLQG
4 Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen DN sản xuất lớn Giải bạc CLQG
1.3. Dự án Năng suất chất lượng (NSCL)
            - Tham mưu Sở KHCN trình UBND tỉnh ban hành 05 Quyết định: Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 15/1/2013 V/v thành lập ban điều hành Dự án; Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành Dự án NSCL; Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 V/v sửa đổi, bổ sung đối tượng của Dự án; Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 V/v kiện toàn Ban Điều hành và thành lập tổ giúp việc Ban Điều hành Dự án; Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 6/9/2013 V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành Dự án.
            - Tham mưu Sở KHCN tổ chức khảo sát 38 doanh nghiệp tham gia Dự án, tổ chức Hội đồng thẩm định xét duyệt 20 DN và đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 20 DN với tổng số tiền là: 1.145,125 triệu đồng tại Công văn số 7746/UBND-VP ngày 07/11/2013 và Công văn số 7746/UBND-VP ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh. Hiện nay các DN đang trong giai đoạn quyết toán kinh phí.
            - Tổ chức 05 lớp đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng, tập trung 05 chuyên đề: ISO 9001:2008; Các công cụ cải tiến; ISO 14051: 2011; ISO 14001:2004; ISO 22000:2007 cho 15 cán bộ các Sở ngành/mỗi lớp.
            - Tham mưu Sở KHCN tổ chức 02 Hội nghị kết hợp 01 lớp tập huấn vào các ngày 18,29/10/2013. Tham dự có 207 đại biểu đại diện cho Ban Điều hành, tổ chuyên viên giúp việc, các Phòng kinh tế các huyện, thành phố, các hiệp hội và 158 DN trên địa bàn tỉnh.
            - Tham mưu Sở KHCN tổ chức 01 cuộc họp Ban Điều hành Dự án đợt 1 năm 2013 do PCT tỉnh chủ trì vào ngày 4/6/2013; Tham mưu Sở KHCN báo cáo 6 tháng, năm gửi UBND tỉnh, Tổng cục TCĐLCL, Bộ KHCN tình hình triển khai dự án Năng suất Chất lượng.
            - Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Dự án qua Báo, Đài, Website, Phối hợp các Sở, ngành, các hiệp hội, Báo BRVT và Đài PTTH BRVT phối hợp đưa tin tuyên truyền về Dự án NSCL đến các DN.            
1.4. Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, công bố chất lượng                                                                   
            - Tiếp nhận và cấp thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng cho 19 lô sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng với tổng số lượng 265.147 tấn; 01 lô sản phẩm Cáp thép dự ứng lực.
1.5. Công bố hợp chuẩn - Công bố hợp quy:
            - Hướng dẫn, tiếp nhận và cấp 16 bản thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho 04 công ty;
             - Hướng dẫn, tiếp nhận và cấp 10 bản thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho 05 công ty;
            - Hướng dẫn 60 lượt DN xây dựng xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm.
2. Công tác quản lý đo lường
            - Tham mưu Sở KHCN tổ chức Hội nghị “Triển khai, phổ biến Luật đo lường và các văn bản hướng dẫn” cho các cơ quan, Sở, ban ngành, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
            - Tham mưu Sở KHCN gửi Bộ KHCN góp ý Dự thảo Thông tư quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông.
            - Triển khai văn bản hướng dẫn số 478/HD-SKHCN ngày 13/11/2012 của Sở KHCN hướng dẫn một số nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực TCĐLCL tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh BR-VT. Ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện kiểm định phương tiện đo cho các đơn vị quản lý/sử dụng phương tiện đo trong mục đích bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
            - Thực hiện đánh giá tại chỗ theo ủy quyền của Tổng cục TCĐLCL để công nhận khả năng kiểm định tại Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí; Công ty Cổ phần LDT; Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu.
            - Thực hiện 02 đợt kiểm tra chuyên đề về đo lường đối với phương tiện đo năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Kết quả  đã kiểm tra 102 cơ sở, với số lượng 338 phương tiện đo các loại thuộc nhóm 2.
            - Thực hiện kế hoạch phối hợp với Phòng Kinh tế/Kinh tế - hạ tầng các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh xem xét các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp huyện năm 2013.
            - Tổ chức buổi làm việc với Công ty Điện lực BR-VT về việc đánh giá chất lượng đo lường của công tơ điện tử. Cho ý kiến về công nghệ, chất lượng đo lường của công tơ điện tử có chức năng đo đếm đọc từ xa theo yêu cầu của Sở Công thương.
3. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát về TCĐLCL
3.1. Tổ chức và chủ trì 06 đoàn kiểm tra:
            - Đoàn kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ  năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 07/01/2013 đến 31/01/2013
            - Thực hiện phối hợp kiểm tra hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp huyện năm 2013 trên địa bàn huyện Côn Đảo theo Quyết định thành lập số 22/QĐ-SKHCN ngày 29/3/2013 của Giám đốc Sở KHCN, thời gian làm việc từ ngày 03/4 đến ngày 06/4/2013;
            - Đoàn kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 27/QĐ-SKHCN từ ngày 15/04/2013 đến 15/05/2013.
            - Tổ chức Đoàn kiểm tra tiêu chuẩn đo lường xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 44/QĐ-SKHCN ngày 3/6/2013 của Sở Khoa học và Công nghệ.
            - Đoàn kiểm tra đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa đối với hàng đóng gói sẵn trong kinh doanh, sản xuất từ ngày 21/10-22/11/2013.
            - Đoàn kiểm tra tiêu chuẩn đo lường xăng dầu kết hợp kiểm tra chất lượng và nhãn sản phẩm, hàng hóa dịp tết nguyên Đáng Giáp Ngọ. Thời gian kiểm tra từ ngày 16/12/2013 đến ngày 10/01/2014.
3.2. Tham gia phối hợp thanh, kiểm tra
            - Tham gia phối hợp thanh, kiểm tra với 13 đoàn gồm : Đoàn kiểm tra liên ngành 127 theo QĐ số 2861/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh BR-VT (công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trước, trong và sau tết nguyên đán 2013); Đoàn Thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với sản phẩm thiết bị điện – điện tử do Thanh tra Sở KHCN chủ trì từ ngày 25/12/2012 đến 21/01/2013; Đoàn kiểm tra về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo QĐ số 02/QĐ- SKHCN ngày 09/01/2013 của Sở KHCN tỉnh BR-VT từ ngày 09/01/2013 đến 31/01/2013; Đoàn thanh tra chuyên ngành về đo lường của Tổng cục TĐC; Đoàn kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng mũ bảo biểm trên địa bàn huyện Xuyên Mộc do Phòng kinh tế hạ tầng UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì từ ngày 09-11/04/2013; Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 47/QĐ-SKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu từ 18/6/2013 đến 18/7/2013; Đoàn kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên địa bàn tỉnh BRVT do Chi cục Quản lý Hàng hóa miền Nam chủ trì từ ngày 25-26/6/2013; Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 172/QĐ-SCT ngày 26/6/2013 của Giám đốc Sở Công thương về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và xăng dầu dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 01/7/2013 đến 15/8/2013; Đoàn thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thanh tra Sở Khoa học & Công nghệ chủ trì từ ngày 19/08/2013 đến 19/09/2013. Đoàn kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên địa bàn tỉnh BRVT do Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa miền Nam chủ trì từ ngày 27-29/11/2013.
4. Hoạt động TBT (Hàng rào kỹ thuật trong thương mại)
            - Tham mưu Sở KHCN triển khai thực hiện Quy chế phối hợp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh BRVT theo Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh ; tham mưu sở KHCN báo cáo tình hình phối hợp triển khai thực hiện đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015 tại tỉnh trình UBND tỉnh báo cáo Bộ KHCN, Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).
            - Đưa 125 thông tin liên quan về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và tiêu chuẩn đo lường chất lượng đăng trên website của Chi cục; chọn lọc, cập nhật 490 tin cảnh báo từ các nước thành viên WTO, cung cấp 11 TCVN  cho các sở ngành, doanh nghiệp có nhu cầu; Bổ sung 90 tiêu chuẩn các loại vào danh mục tiêu chuẩn của Chi cục.
            - Hoàn thiện, triển khai hoạt động trang thông tin điện tử về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh và hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng BR-VT.
            - Tham gia các hội nghị tập huấn nghiệp vụ TBT và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công bố hợp chuẩn, hợp quy và quy trình đánh giá sự phù hợp, tổ chức đi học tập và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Hậu Giang.
5. Tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
            - Hoàn thành lớp đào tạo tăng cường năng lực quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ: “Kiểm định viên đồng hồ xăng dầu”, do Trung tâm Đào tạo thuộc Tổng cục TCĐLCL thực hiện, tổ chức trong tháng 9/2013.
            - Cử 01 chuyên viên tham dự lớp Quản lý nhà nước cho đối tượng chuyên viên chính năm 2013; kế toán viên tham dự tập huấn nghiệp vụ tài chính do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ của kiểm toán Nhà nước tại tổ chức tại Tp Nha Trang; 01 chuyên viên quản lý đo lường tham dự lớp kiểm định viên áp kế lò xo do tại Tp. HCM; 02 chuyên viên tham dự tập huấn khoa học công nghệ cấp huyện năm 2013 tại tỉnh Hậu Giang; 01 chuyên viên tham dự khóa học “Nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý hệ thống cho thư ký ISO” tại Tp.Hà Nội; 02 lãnh đạo, chuyên viên tham dự lớp bồi dưỡng phương pháp và kỹ năng xác định vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị theo Nghị định 36/2013/NĐ-CP.
            - Tham dự Hội nghị thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng tại Tp.Hà Nội từ ngày 3-4/10/2013; Tham dự Hội thảo “Các công cụ cải tiến Năng suất chất lượng áp dụng tại Tập đoàn Samsung và Toyota - Bài học kinh nghiệm và khuyến nghị cho Việt Nam do Bộ KHCN tổ chức vào ngày 31/7/2013; tham dự Hội thảo về Phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN về Khí dầu mỏ hóa lỏng do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức vào ngày 29/8/2013; tham dự Hội nghị năng suất chất lượng lần thứ XI do Sở KHCN thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề cải tiến quản lý để nâng cao năng suất chất lượng vào ngày 15/11/2013.
6. Công tác khác
            - Tham mưu Sở KHCN triển khai Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT V/v quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy vào ngày 16/8/2013 với sự tham gia của các đơn vị có liên quan; Tham mưu Sở KHCN trình UBND tỉnh ban hành công văn số 6962/UBND-VP ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu V/v Phối hợp triển khai Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT ngày 28/02/2013; Tham mưu sở KHCN triển khai văn bản số 6962/UBND-VP ngày 08/10/2013 đến UBND cấp huyện.
            - Tham mưu Sở KHCN ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp và dự án Năng suất Chất lượng.
            - Tham mưu Sở KHCN triển khai Thông tư 22/2013/TT- BKHCN về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng; thông tư số 23/2013/TT- BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; thông tư số 24/2013/TT- BKHCN ngày 30/9/2103 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;
            - Tham gia Đoàn đánh giá, chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính tỉnh theo quyết định 941/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của chủ tịch UBND tỉnh, Tham gia Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh tại các Sở, ban, ngành trong tỉnh do Sở Nội vụ chủ trì;
7. Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL
7.1. Công tác Tổ chức – Hành chính
            - Hoàn thành Đề án xác định vị trí việc làm năm 2014 theo Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ.
            - Kiện toàn bộ máy tổ chức của Trung tâm, bổ nhiệm 02 phó trưởng phòng Kiểm định – Hiệu chuẩn, phòng Thử nghiệm, phân công 02 phụ trách phòng HC-TH và phòng Tư vấn – Đào tạo. Triển khai xét tuyển viên chức năm 2013.  
            - Thống kê thực trạng Đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) năm 2013 và xây dựng kế hoạch ĐTBD năm 2014.
            - Triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Trung tâm.
            - Hoàn thành công tác xin công nhận mở rộng khả năng kiểm định và chứng nhận chuẩn lĩnh vực dung tích đối với Đồng hồ xăng dầu 4 Inch và lĩnh vực Áp kế 400-700 bar. Đồng thời được chứng nhận 6 loại thiết bị chuẩn đi kèm.
7.2. Hoạt động dịch vụ kỹ thuật TCĐLCL
            - Công tác Tư vấn - Đào tạo: Tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Thực hiện liên kết với Trung tâm đào tạo RDC TP Hồ Chí Minh mở lớp đào tạo “An toàn Lao động”, tổ chức ngày 18/04/2013; lớp tập huấn về “Nghiệp vụ về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)” cho Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu, tổ chức ngày 25/06/2013; lớp tập huấn “Nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)” cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 27/9/2013.
            - Công tác kiểm định: Năm 2013 đã thực hiện kiểm định tổng cộng tất cả 17.282 phương tiện đo các loại (có 1.194 phương tiện đo không đạt), cho 1.083 cơ sở, cấp 2.077 Giấy Chứng nhận kiểm định, dán 3.243 tem kiểm định và thực hiện kẹp chì 11.744 (Đồng hồ Điện) phương tiện đo đạt yêu cầu kiểm định. Trong đó: Kiểm định 1.050 vòi Cột đo xăng dầu, 191 Đồng hồ xăng dầu 2 inch, 05 Đồng hồ xăng dầu 4 inch, 584 chiếc Áp kế các loại, 686 chiếc Cân thông dụng, 34 chiếc Cân ô tô, 175 chiếc Cân kỹ thuật, 271 chiếc Taiximet, 217 hầm Xitec ô tô, 12.910 chiếc Đồng hồ điện, 120 chiếc Huyết áp kế, 890 quả Cân.
            - Công tác hiệu chuẩn: hiệu chuẩn 149 chiếc ca đong, bình đong các loại.
            - Công tác thử nghiệm: Thực hiện đo điện trở tiếp đại tại 52 cơ sở
            - Công tác khác: Tham gia đoàn đánh giá tại chổ do Chi cục TĐC tỉnh Đồng Nai chủ trì để đánh giá tại chổ để công nhận mở rộng khả năng kiểm định phương tiện đo cho Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đồng Nai theo quyết định số 3421/QĐ-TĐC ngày 04/11/2013 của Tổng cục TĐC
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
            Trong năm 2013, mặc dù khối lượng công việc khá nhiều, song tập thể Chi cục đã tập trung cố gắng hoàn thành một số nội dung trọng tâm như sau:
            - Về tổ chức bộ máy, tăng cường tiềm lực: Chi cục đã tập trung ổn định bộ máy hoạt động, đã đăng ký thi tuyển công chức năm 2013, hoàn thành xây dựng Đề án Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong Chi cục theo Nghị định số 36/2013NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ. Dự án Xây dựng Trụ sở Chi cục đã hoàn thành, UBND tỉnh có Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 phê duyệt quyết toán công trình.  
            - Hoạt động chuyên môn: có những kết quả tích cực, các nhiệm vụ thường xuyên đều đạt 100% theo kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước và kiểm tra về TCĐLCL thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Một số nhiệm vụ trọng tâm được quan tâm thực hiện và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra như: Dự án Nâng suất Chất lượng, ISO hành chính công.
            - Về hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL: Các hoạt động chuyên môn kỹ thuật đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành vượt mức kế hoạch 150%, việc đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật được chú trọng nhằm đáp ứng các lĩnh vực kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn trên địa bàn tỉnh. Hoạt động tư vấn đào tạo, thử nghiệm, hiệu chuẩn bước đầu có những kết quả tích cực.
a) Thuận lợi: Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện của lãnh đạo Sở KHCN, sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kịp thời của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cán bộ công chức của Chi cục thường xuyên tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về TCĐLCL.
b) Khó khăn: Hiện nay Chi cục chưa được đầu tư trang bị các chuẩn sử dụng trong kiểm tra đo lường đối với công tơ điện, đồng hồ xăng dầu, hàng đóng gói sẵn dạng lỏng, … nên gặp khó khăn trong công tác quản lý.
c) Kiến nghị:
            - Bộ Khoa học và Công nghệ: sớm ban hành Thông tư hướng dẫn kiểm tra đo lường đối với các lĩnh vực có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đo lường.
            - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường để đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị định  86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đo lường.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2014
1. Đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
            - Triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong Chi cục theo Nghị định số 36/2013NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.
            - Tiếp tục triển khai dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2013-2015” trong năm 2014. Triển khai Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2014.
- Tiếp tục triển khai ISO Hành chính công năm 2014.
            - Tham mưu Sở KHCN triển khai Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.
            - Tham mưu Sở KHCN triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đo lường, thử nghiệm cho Trung tâm KT TCĐLCL giai đoạn 2012-2015”.
            - Chủ trì 10 đợt kiểm tra về TCĐLCL sản phẩm hàng hóa. Phối hợp 11 đợt thanh tra, kiểm tra do các cơ quan chức năng khác chủ trì.
            - Tăng cường hướng dẫn, phối hợp kiểm tra với phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện trong lĩnh vực TCĐLCL cấp huyện.
            - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường trên địa bàn tỉnh.
            - Đổi mới hoạt động TBT.
          2. Đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
            - Hoàn thiện tổ chức bộ máy của Trung tâm sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm.
            - Xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN IEC/ISO 17025: 2011 cho phòng Thử nghiệm – Giám định.
            - Hoàn thiện hồ sơ để xin công nhận khả năng Tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9000:2008.
            - Tổ chức kiểm định phương tiện đo cho: 230 cơ sở sử dụng Cột đo xăng dầu, 90 cơ sở sử dụng Đồng hồ xăng dầu, 102 cơ sở sử dụng áp kế, kiểm định cho các cơ sở sử dụng cân kỹ thuật, cân thông dụng các loại và các phương tiện đo khác theo yêu cầu.
            - Mở rộng các hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; tư vấn, đào tạo.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 (10/02/2014)
Kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (15/01/2015)
Kết quả kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014 (26/01/2015)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Liên kết site