Ngày 12/7/2018, Dự thảo các yêu cầu về tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu, ghi nhãn hiệu suất năng lượng và kiểm tra đối với máy lọc không khí trong thông báo mã G/TBT/N/TPKM/329.

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường. Dự thảo này có thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 01/7/2020. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_3719_00_x.pdf