TIN CẢNH BÁO

Các thông báo của Việt Nam về thiết bị vô tuyến

Đăng ngày:30/06/2020 | admin
Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 GHz
   Ngày 04/5/2020, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 GHz”. Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định trong 74: 2020/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI). Quy chuẩn này áp dụng cho các loại thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD) sau:
- Máy thu phát vô tuyến cự ly ngắn loại phổ dụng: báo động, điều khiển, đo đạc từ xa, truyền dữ liệu…;
- Máy nhận dạng vật thể bằng sóng vô tuyến điện (RFID);
- Máy xác định vô tuyến: thiết bị phát hiện đối tượng, di chuyển vật thể và các ứng dụng cảnh báo hoặc báo động từ xa.
   Tất cả các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn phải tuân thủ các quy định về quy hoạch tần số và phân kênh tần số của Việt Nam. Các loại thiết bị vô tuyến điện liệt kê ở trên hoạt động trong các băng tần số từ 1 GHz đến 40 GHz cho các trường hợp:
- Có kết nối ra (RF) với ăngten riêng biệt (ăngten rời) hoặc ăngten được kết hợp bên trong máy thu phát vô tuyến (ăngten liền);
- Mọi loại điều chế khác nhau;
- Có thoại hoặc phi thoại.
   Quy chuẩn được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài trên toàn lãnh thổ Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này.
   Thời gian dự kiến thông qua vào 01/10/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/7/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 03/07/202. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://mic.gov.vn/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
   Mã thông báo G/TBT/N/VNM/166

Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHZ

   Ngày 04/5/2020, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo QCVN 54:2020/BTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHZ. QCVN 54:2020/BTTTT thay thế QCVN 54: 2011/BTTTT. QCVN 54: 2020/BTTTT được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 300 328 v2.2.2 (2019-07) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI) Thời gian dự kiến thông qua vào 01/10/2020. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam Quy chuẩn này bao gồm các điều:
1. Quy định chung
2. Quy định kỹ thuật
3. Phương pháp đo
4. Quy định về quản lý
5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
6. Tổ chức, thực hiện
Phụ lục A (Quy định) Hệ thống đo kiểm và bố trí đo bức xạ
Phụ lục B (Quy định) Các thủ tục đo đối với phép đo bức xạ
Phụ lục C (Tham khảo) Mẫu cung cấp thông tin về sản phẩm áp dụng cho công tác đo kiểm
Phục lục D (Quy định) Danh mục sản phẩm thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động băng tần 2,4GHz phải đảm bảo yêu cầu QCVN 54:2020/BTTTT.
   Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/10/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/7/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 03/07/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_3058_00.x.pdf
    Mã thông báo G/TBT/N/VNM/167

Thiết bị vô tuyến điện công suất thấp vùng phủ rộng LPWAN dải tần 920 MHz

   Ngày 04/5/2020, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo QCVN 122:2020/BTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điện công suất thấp vùng phủ rộng LPWAN dải tần 920 MHz. QCVN 122:2020/BTTTT được xây dựng trên cơ sở tham khảo các tài liệu của Liên minh Viễn thông quốc tế ITU-R (ITU-R Report SM.2423-0, 06/2018; ITU-R Recommendation SM.329-12, 9/2012), tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu ETSI (ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, 02/2017, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1, 6/2018) và tiêu chuẩn của các quốc gia trong khu vực ASEAN (tiêu chuẩn Regulation number 3/2019 của Indonesia, tiêu chuẩn Class assignment No. 1-2017 của Malaysia; Tiêu chuẩn IMDA TS SRD Issue 1 Revision 1, 4/2018 của Singapore).
   Quy chuẩn này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam. Quy chuẩn này bao gồm các điều:
1. Quy định chung
2. Quy định kỹ thuật
3. Quy định về quản lý
4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
5. Tổ chức, thực hiện
Phụ lục A (Quy định) Đặc tính kỹ thuật của thiết bị đo kiểm
Phụ lục B (Quy định) Hộp ghép đo
Phụ lục C (Quy định) Vị trí đo kiểm và sắp xếp cho phép đo bức xạ
Phục lục D (Quy định) Danh mục sản phẩm thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp LPWAN hoạt động tại băng tần 920-922,5 MHz phải đảm bảo yêu cầu QCVN 122:2020/BTTT.
   Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/09/2020.. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/7/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 03/07/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_3059_00.x.pdf
   Mã thông báo G/TBT/N/VNM/168

Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

   Ngày 04/05/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo QCVN 63:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2.
   QCVN 63:2020/BTTTT thay thế QCVN 63:2012/BTTT. Các quy định kỹ thuật và phương pháp đo của QCVN 63:2020/BTTTT phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks version 3.1.1, 03.09.2019, NorDig Unified Test plan for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks version 3.1.1, 03.09.2019; Regional Receiver Specification - Recommendations, South East Europe- Digi.TV, Version A-1, 02/2012; Conformance Test SpecificationRecommendations, South East Europe - Digi.TV, Version A-1, 02/2012. Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập khẩu thiết bị thu truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T2 tại Việt Nam. Nội dung của Quy chuẩn này bao gồm những điều sau:
1. Quy định chung
2. Quy định kỹ thuật
3. Phương pháp đo
4. Quy định quản lý
5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
6. Tổ chức thực hiện
Phụ lục A (Quy định) yêu cầu đối với các phép đo
Phụ lục B (Quy định) Danh mục sản phẩm thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB T2 phải đảm bảo yêu cầu QCVN 63:2020/BTTTT.
   Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào 10/07/2020.  Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/07/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 03/07/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_3060_00.x.pdf
    Mã thông báo G/TBT/N/VNM/169

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

   Ngày 04/05/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo QCVN 52:2020/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải. QCVN 52:2020/BTTTT có các quy định kỹ thuật và phương pháp đo phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 300 162-1 V1.4.1 (2006-05) và ETSI EN 300 162-2 V1.2.1 (2006- 12) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI). Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam. Nội dung của Quy chuẩn này bao gồm những điều sau:
1. Quy định chung
2. Quy định kỹ thuật
3. Quy định quản lý
4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
5. Tổ chức thực hiện
Phụ lục A (Quy định) Máy thu đo đo kiểm công suất kênh lân cận
Phụ lục B (Quy định) Giao thức cho các lệnh IEC 1162-1 về thông tin thiết lập tần số (FSI)
Phụ lục C (Quy định) Các phép đo bức xạ
Phụ lục D (Quy định) Danh mục sản phẩm thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lao động hàng hải phải đảm bảo yêu cầu QCVN 52:2020/BTTTT
   Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào 10/07/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/07/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 03/07/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_3061_00.x.pdf
 Mã thông báo G/TBT/N/VNM/170
Nguồn Tổng hợp Bản tin TBT Việt Nam

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Châu Âu quy định I ốt là hoạt chất sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn (03/10/2013)
Hàn Quốc soát xét quy định ghi nhãn thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em (03/10/2013)
Danh mục một số tin cảnh báo của các nước thành viên WTO trong tháng 9 (từ ngày 15/9 đến 30/9/2013) (04/10/2013)
Danh mục tin cảnh báo của một số nước thành viên tháng 5/2013 (15/08/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 8/2013 (Từ ngày 15/8 đến 31/8/2013) (09/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel (05/09/2013)
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với Dầu động cơ (05/09/2013)
Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO tháng 7/2013 (15/08/2013)
Brazil quy định hàm lượng Phtalate trong đồ chơi của trẻ em  (15/08/2013)
Cảnh báo: Lô hàng hàng triết xuất protein từ đậu tương bị FDA Hoa Kỳ thu hồi có thể đã được nhập khẩu vào Việt Nam (10/07/2013)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Tuyển dụng viên chức năm 2023 của Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Đăng ngày:01/04/2023 | 
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Liên kết site