HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI ISO HÀNH CHÍNH CÔNG

Kết quả triển khai công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2013

Đăng ngày:06/01/2014 | admin
     Thực hiện triển khai công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, kết quả triển khai  năm 2013 như sau:
1. Tổ chức 03 lớp tập huấn về ISO hành chính công:
Được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối thực hiện hướng dẫn, triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan hành chính trong công tác xây dựng, áp dụng ISO HCC tại đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 03 lớp tập huấn về ISO hành chính công, có 244 lượt người tham dự, cụ thể như sau:
+ Lớp 1: Nhận thức xây dựng, áp dụng và duy trì về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức 02 ngày 12-13/3/2013, có 84 học viên đại diện cho 27 Sở, ban ngành tham dự. Đơn vị đào tạo là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ Lớp 2: Nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức 02 ngày 09-10/7/2013, có 102 học viên là lãnh đạo và các thành viên trong Ban chỉ đạo ISO đại diện cho 44 Sở, ban ngành tham dự. Đơn vị đào tạo là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ Lớp 3: Chuyên gia tư vấn, kiểm tra, đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức 02 ngày 12-13/3/2013, có 58 học viên là các thành viên trong Ban chỉ đạo ISO đại diện cho 40 Sở, ban ngành tham dự. Đơn vị đào tạo là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Qua các lớp tập huấn, các cán bộ Sở ban ngành đã nhận thức rõ hơn về ISO 9001:2008 và nâng cao các kỹ năng vận hành áp dụng ISO 9001:2008 tại đơn vị. Qua đó Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận lại các ý kiến đóng góp từ các Sở ngành qua các lớp tập huấn: tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn hàng năm.
2. Triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong 43 cơ quan hành chính nhà nước:
Nhằm triển khai kế hoạch xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-SKHCN ngày 03/4/2013 V/v thành lập Hội đồng xét duyệt các đề án xây dựng, áp dụng, mở rộng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2013. Hội đồng do Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch, thành viên là đại diện các Sở ngành: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, VP.UBND tỉnh, Ban Thi đua Khen thưởng, Chi cục TCĐLCL.
Hội đồng đã xét duyệt 43 đề án của 43 cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có 21 cơ quan mở rộng lĩnh vực áp dụng HTQLCL đáp ứng Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, 22 cơ quan triển khai mới HTQLCL. Hội đồng đã trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí cho 43 cơ quan triển khai thực hiện.
Như vậy trên địa bàn tỉnh BRVT đến nay đã có 77 cơ quan, đơn vị xây dựng, áp dụng ISO 9001:2008, trong đó có 51 cơ quan hành chính, bao gồm:
- 21 Sở, ngành toàn tỉnh: hoàn thành 100%.
- 08 huyện, thành phố: hoàn thành 100%.
- 15/17 Chi cục thuộc các Sở: hoàn thành 88,20%, còn 02 Chi cục chưa xây dựng do mới thành lập.
- 07/82 phường, xã, thị trấn triển khai thí điểm.
3. Kiểm tra việc áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước:
Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh BRVT năm 2013, do Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn, các thành viên là đại diện của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Thi đua Khen thưởng, Chi cục TCĐLCL. Đoàn thực hiện kiểm tra tại  một số đơn vị, kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị đều đang xây dựng và duy trì  HTQLCL tương đối tốt.
4. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL của các cơ quan hành chính
a) Thuận lợi
- Được sự quan tâm của cơ quan cấp trên trong việc hỗ trợ duy trì, cải tiến HTQLCL thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, cấp kinh phí và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện.
- Lãnh đạo các cơ quan hành chính quyết tâm trong công tác chỉ đạo, từ khâu lập kế hoạch, xây dựng đến tổ chức áp dụng và duy trì, cải tiến thường xuyên HTQLCL.
- Đội ngũ cán bộ, công chức đã có nhiều thay đổi trong nhận thức về việc áp dụng HTQLCL vào công việc hàng ngày, có ý thức chấp hành tốt và tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong việc xây dựng và hoàn thiện HTQLCL của cơ quan mình.
b) Khó khăn
- Văn bản quy phạm pháp luật thay đổi, bổ sung, điều chỉnh nhiều nên dẫn tới việc các cơ quan hành chính phải thường xuyên soát xét các quy trình tác nghiệp để ban hành, áp dụng.
- Nhân sự cho công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm soát HTQLCL của các cơ quan hành chính là cán bộ, chuyên viên kiêm nhiệm nhưng lại có sự thay đổi, luân chuyển nhiều trong quá trình công tác nên có ảnh hưởng đến công tác áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL.
- Quá trình triển khai mở rộng HTQLCL đáp ứng Đề án 30 các cơ quan phụ thuộc nhiều vào việc phê duyệt, ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan.
- Tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực của lãnh đạo các cơ quan hành chính trong công tác chỉ đạo tổ chức áp dụng và duy trì, cải tiến thường xuyên HTQLCL, nhưng vẫn còn một số ít các cơ quan chưa chỉ đạo kịp thời nên việc đánh giá tái chứng nhận HTQLCL chưa đúng thời gian, công tác cập nhập, sửa đổi, soát xét tài liệu hệ thống còn chậm.

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan (17/09/2013)
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (10/10/2013)
Kết quả triển khai công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2013 (06/01/2014)
Hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 (13/05/2014)
Kết luận tại Hội nghị tổng kết hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước năm 2013 và phương hướng triển khai theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (02/07/2014)
Hội nghị triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 (29/09/2014)
Tập huấn hướng dẫn thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước (09/10/2014)
Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh BRVT (30/10/2014)
Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (12/11/2014)
Sở khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị “Triển khai Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ KH&CN và Quyết định 2636/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (09/02/2015)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
   Ngày 07/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 02/TB-SKHCN về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức...
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo...
Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018
Xem file đính kèm./.
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 66/QĐ-TĐC ngày 12/12/2017 của Chi...
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm...
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
Cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
   Nhằm tuyên truyền, phổ biến và cung cấp các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tăng cường công tác quản lý và bảo...
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo...
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Xem thông tin chi tiết tại đây
Liên kết site