CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Một số kết quả ban đầu triển khai dự án Năng suất Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2013

Đăng ngày:06/01/2014 | admin
Cử nhân: Hứa Minh Châu, PTP. Quản lý TCCL
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Với mục tiêu nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng, tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Về phía địa phương thực hiện Dự án thành phần “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương”. 
Dự án năng suất Chất lượng tỉnh BR-VT được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 V/v phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015”. Mục tiêu của Dự án là Hỗ trợ các DN đẩy mạnh việc xây dựng các hệ thống quản lý tiên tiến kết hợp với áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn …để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tạo bước chuyển biến về năng suất chất lượng cho các DNVVN có sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh của DN trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Để triển khai Dự án, UBND tỉnh đã thành lập Ban Điều hành Dự án và Tổ chuyên viên giúp việc, ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành và Tổ chuyên viên giúp việc. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực quản lý Dự án, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan triển khai Dự án. Sau khi thành lập, Ban Điều hành đã họp lần 1 năm 2013 vào ngày 4/6/2013 thông qua công tác triển khai Dự án năm 2013. Cuộc họp do Ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban Điều hành Dự án chủ trì. Tham dự có các thành viên trong Ban Điều hành là đại diện của các Sở: Tài chính, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và PTNT, Chi cục TCĐLCL và các cơ quan liên quan. Kết quả cuộc họp UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 151/TB-UBND ngày 7/6/2013 của UBND tỉnh V/v kết luận cuộc họp Ban Điều hành Dự án Năng suất và Chất lượng lần thứ nhất năm 2013.
I. Kết quả triển khai Dự án năm 2013
Sau một năm triển khai, Dự án có những kết quả bước đầu quan trọng như sau:
            Sở Khoa học và Công nghệ đã phát động các đợt tuyên truyền, phổ biến về Dự án năng suất Chất lượng thông qua Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Website tỉnh BR-VT, Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện tuyên truyền trực tiếp đến các doanh nghiệp và thông qua các hiệp hội.    
Năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức được 08 hội nghị, lớp đào tạo, tập huấn bao gồm: 05 lớp tập huấn chuyên đề chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng mức cơ bản cho 15 cán bộ các Sở, ngành (Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở KHCN, Sở Kế hoạch Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã, Trung tâm Kỹ thuật TĐC),bao gồm các chuyên đề sau: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2007, các công cụ cải tiến năng suất, hạch toán quản lý chi phí dòng nguyên vật liệu theo MFCA (ISO 14051:2011); Tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao Năng suất và Chất lượng sản phẩm hàng hóa tỉnh BRVT giai đoạn 2012-2015” trong đó có lồng ghép 03 nội dung: triển khai Dự án, đào tạo tập huấn về các Hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng vào ngày 18/10/2013. Tham dự có 96 đại biểu đại diện cho Ban Điều hành, tổ chuyên viên giúp việc, các Phòng kinh tế các huyện, thành phố, các hiệp hội và 72 DN trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Phương pháp tiếp cận cải tiến năng suất và chất lượng trong dịch vụ du lịch” ngày 29/10/2013 cho các đối tượng là các DN dịch vụ Du lịch trên địa bàn tỉnh. Tham dự có 108 đại biểu đại diện cho Ban Điều hành, tổ chuyên viên giúp việc và 76 DN du lịch.
Ngoài ra công tác đào tạo còn được triển khai dưới hình thức hỗ trợ kinh phí cho 08 DN tự triển khai thực hiện đào tạo tại đơn vị về các nội dung liên quan đến năng suất chất lượng và các vấn đề khác về chuyên môn nghiệp vụ với tổng kinh phí hỗ trợ năm 2013 là 376 triệu đồng. Các lớp đào tạo đã góp phần đưa các thông tin về năng suất chất lượng đến các DN trên địa bàn tỉnh và nâng cao nhận thức và kỹ năng nghiệp vụ của người lao động.
Thực hiện nội dung hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý và đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hóa, cải tiến năng suất chất lượng. Năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 02 đợt triển khai Dự án, có 38 DN đăng ký tham gia. Để năm bắt tình hình hoạt động thực tế của DN cũng như thực tế việc triển khai hoạt động năng suất chất lượng tại DN và hướng dẫn các DN xây dựng thuyết minh đề án, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức khảo sát 38 Doanh nghiệp tham gia Dự án. Trên kết quả khảo sát, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng thẩm định nội dung và kinh phí các thuyết minh đề án của DN. Kết quả có 20 DN đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ triển khai nâng cao năng suất và chất lượng năm 2013 với tổng số tiền là 1.145,125 triệu đồng. Bên cạnh đó năm 2013, có 04 DN tham gia GTCLQG, trong đó có 01 DN được Hội đồng Sơ tuyển tỉnh đề cử lên Hội đồng quốc gia Giải vàng Chất lượng quốc gia.
Dự án cũng thực hiện hỗ trợ xây dựng triển khai thí điểm Chương trình cải tiến năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp có sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh. Năm 2013, có 04 DN đăng ký tham gia, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ công tác đào tạo để bước đầu DN tiếp cận việc cải tiến năng suất, chuẩn bị cho lộ trình thực hiện cải tiến năng suất năm 2014. Tổng kinh phí hỗ trợ cho công tác đào tạo năm 2013 của 04 Doanh nghiệp là 214 triệu đồng.
 
BẢNG TỔNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA DỰ ÁN NĂM 2013


Stt Tên DN Nội dung  hỗ trợ Đào
tạo
Chứng nhận SP ISO 9001
và ISO 14001
ISO 9001 và
OHSAS 18001
ISO 14001 và OHSAS 18001 ISO 9001  OHSAS 18001
và ISO 14001
ISO
22000

BRC
ISO/
IEC 17025
1 Công ty CP xây lắp Dầu khí Miền Nam -Tư vấn
-Chứng nhận SP
  30     100      
2 Công ty CP dịch vụ Công trình ngầm Thiên Nam Tư vấn     30          
3 Công ty CP định vị Thiên Nam Tư vấn     30          
4 Công ty TNHH TM & DV Châu Đức Đào tạo 80              
5 Công ty CP Thủy sản và XNK Côn Đảo -Tư vấn, đánh giá chứng nhận
-Chứng nhận SP
  20     100      
6 CN Công ty CP Du lịch BRVT – Khu Du lịch Biển Đông. Đánh giá giám sát     10          
7 CN Công ty CP Du lịch tỉnh BRVT – Khách sạn Vũng Tàu -Sammy. -Đào tạo
-Đánh giá giám sát
40   15          
8 Công ty TNHH khách sạn dầu khí PTSC Đánh giá giám sát           30    
9 Khách sạn Grand Đánh giá tái chứng nhận     30          
10 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Thiên Nam Tư vấn       100        
11 Chi nhánh phía Nam – Công ty CP xi măng Cẩm Phả -Đánh giá giám sát
-Chứng nhận SP
  16.8           17.325
12 Công ty TNHH Cơ khí Tân Thành Chứng nhận     30          
13 Công ty CP Nhật Nam Chứng nhận      100          
14 Công ty TNHH Thương mại  và Sản xuất Mạnh Hà Tư vấn, chứng nhận             100  
15 Công ty TNHH Thảo Nguyên -Đào tạo
-Đánh giá giám sát
60            10  
16 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Du lịch Phương Anh Đào tạo 50              
17 Chi nhánh Công ty TNHH Da Vàng - Lan Rừng Resort Đào tạo 30              
18 Hợp tác xã Du lịch Vũng Tàu Đào tạo 43.6              
19 Hợp tác xã Dịch vụ tắm biển Thùy Vân Đào tạo 32.4              
20 Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh BRVT Đào tạo 40              
  TỔNG CỘNG 1.145.125 376 66.8 245 100 200 30 110 17.325
Qua quá trình triển khai thực hiện kể từ sau khi họp Ban Điều hành Dự án ngày 4/6/2013, so với kế hoạch năm 2013 đã được chi tiết tại Quyết định số 2541/QĐ-UBND, Dự án đến nay đã đạt được 100% theo kế hoạch năm 2013.
II. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai
            1. Thuận lợi:
- Dự án được sự quan tâm của Lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và lãnh đạo các cấp, các ngành trong công tác hỗ trợ DN.
- Được sự hỗ trợ phối hợp nhiệt tình của các Sở, ngành, các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc trong công tác tuyên truyền, vận động DN và đồng hành cùng DN trong suốt quá trình triển khai.
- Dự án được sự hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp.
            2. Khó khăn:
- Do việc áp dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng vẫn chưa được DN coi trọng và đầu tư thỏa đáng... trong nhiều mối quan tâm khác của hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ kinh tế khó khăn.
- Nguồn vốn đối ứng của DN trong một số hoạt động lớn (phần cứng để xây dựng ISO 14001, HACCP, ISO 22000, cải tiến năng suất,…), dự án chỉ hỗ trợ phần mềm cho công tác đào tạo, tư vấn, đánh giá chứng nhận và giám sát nên DN tham gia còn hạn chế.
- DN chưa mạnh dạn tham gia do ngại các thủ tục giấy tờ.
- Một số DN có nhu cầu tham gia Dự án để nâng cao năng suất và chất lượng, nhưng bị hạn chế về điều kiện tham dự là DN vừa và nhỏ và có sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh.
III. Phương hướng triển khai năm 2014
Trên cơ sở Quyết định 2541/QĐ-UBND và kết quả triển khai chương trình năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai Dự án năm 2014 như sau:
- Tiếp tục tuyên truyền quảng bá sâu rộng Dự án đến các DN qua các kênh: Báo, Đài, Hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo, phối hợp với các tổ chức hiệp hội,… Tổ chức 04 lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo cho các DN. Tiếp tục đào tạo 12 chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng mức nâng cao.
- Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến ngành du lịch: nghiên cứu, đánh giá thực trạng tình hình năng suất và chất lượng của ngành du lịch, đo lường chỉ số hài lòng khách hàng, đào tạo năng suất xanh, du lịch xanh, xây dựng và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở du lịch, cấp chứng nhận nhãn Bông sen xanh,…Triển khai thực hiện đo lường năng suất nền kinh tế, ngành kinh tế khi được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hỗ trợ.
- Thực hiện hỗ trợ cho 41 lượt DN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Tiếp tục xem xét hỗ trợ cho các DN tham gia chương trình cải tiến năng suất chất lượng từ đầu vào đến đầu ra.
IV. Kiến nghị
Được sự quan tâm của UBND tỉnh, các Sở ngành, Dự án Năng suất Chất lượng của tỉnh bước đầu triển khai đã đạt kết quả. Tuy nhiên để công tác triển khai thuận lợi trong những năm tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị:
            1. Bộ Khoa học và Công nghệ:
- Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục tổ chức các Hội nghị, hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn triển khai dự án NSCL để các địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai.
 - Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn cụ thể cách tính chỉ số TFP cho các địa phương để triển khai thực hiện.
2. UBND tỉnh:
- Điều chỉnh, bổ sung đối tượng của dự án.
- Điều chỉnh tăng mức hỗ trợ kinh phí.
- Cho phép ký 01 hợp đồng lao động để thực hiện các nhiệm vụ của Dự án Năng suất Chất lượng.
- Điều chỉnh tăng số đợt thẩm định, nghiệm thu dự án.
3. Các Sở, ngành:
Tăng cường công tác phối hợp để triển khai Dự án và đề nghị phương án phối hợp, lồng ghép các dự án của ngành vào dự án năng suất chất lượng.
Năm 2013, Mặc dù các doanh nghiệp đang trong giai đoạn khó khăn nhưng đã chủ động tham gia Dự án. Thông qua các hoạt động triển khai dự án, nhận thức của doanh nghiệp về vấn đề năng suất và chất lượng đã được nâng lên. Kết quả của Dự án năm 2013 là tiền đề tiếp tục triển khai Dự án trong những năm tiếp theo, góp phần vào thành công của chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng SPHH của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”./.
 

 Trở về |  In trang này

Các tin cùng chuyên mục
Giới thiệu chương trình 712 (17/09/2013)
Các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan (17/09/2013)
Một số kết quả ban đầu triển khai dự án Năng suất Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2013 (06/01/2014)
Các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí tham gia dự án Năng suất chất lượng đợt 2 năm 2014 (25/06/2014)
Các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí tham gia dự án Năng suất chất lượng đợt 3 năm 2014 (29/07/2014)
Hội nghị triển khai Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020 (11/09/2014)
Kết quả thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014 (27/01/2015)
Nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia dự án Năng suất chất lượng (02/07/2015)
Xét duyệt đề án của doanh nghiệp tham gia chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp (24/07/2015)
Xét duyệt đề án thuộc lĩnh vực Hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm, đào tạo (10/08/2015)

Untitled Document
Thông báo
Simple News Ticker
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
    Ngày 29/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 87/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Chi cục...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 có Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày...
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 53/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc thông báo...
Thông báo Danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và địa điểm tổ chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020
   Ngày 18/12/2020, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có Thông báo số 52/TB-HĐTD ngày 18/12/2020 về việc...
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo năm 2020
   Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo số 48/TB-HĐTD...
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   Ngày 02/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ có Thông báo số 45/TB-SKHCN v/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan,...
Thông báo về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
   Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 678/VP-UBND về việc chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chi tiết...
Thông báo về việc áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC của Sở KH&CN
Xem file đính kèm./. Nguồn Sở KH&CN
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Ngày 21/09/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Thông báo số 39/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...
Thông báo chiêu sinh lớp CEO quản trị doanh nghiệp toàn diện chuyên nghiệp tại thành phố Vũng Tàu
Nhằm mục tiêu nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, có đủ năng lực, trình...
Liên kết site