CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Thông báo lịch kiểm tra ISO HCC quý III/2015
Thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 11/6/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ  v/v lịch kiểm tra hoạt động, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008  tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh BR--VT trong quý III/2015.
Chi tiết thông báo tại đây