CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Thông báo về bố trí thời gian tổ chức hội họp
   Thực hiện công văn số 1976-CV/TU ngày 09/02/2017 của Tỉnh Ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc bố trí thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị.
   Ngày 13/02/2017, Sở Khoa học và Công nghệ có công văn số 78/SKHCN-VP về việc bố trí thời gian tổ chức hội họp. Theo đó Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các Trưởng phòng, phó phòng, Thủ trưởng đơn vị nghiêm túc quán triệt đến CCVC trực thuộc dành thời gian 60 phút đầu giờ ngày làm việc (Từ 7 giờ 30 đến 08 giờ 30) để giải quyết các kiến nghị, đề xuất của tổ chức, công dân, doanh nghiệp và xử lý công việc nội bộ phát sinh.
Nhằm thực hiện chủ trương của Tỉnh Ủy và chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh BR-VT sẽ bố trí 60 phút đầu giờ ngày làm việc để giải quyết các kiến nghị, đề xuất liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng của tổ chức, công dân, doanh nghiệp và xử lý công việc nội bộ phát sinh. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo đến các tổ chức, công dân, doanh nghiệp./.
Chi cục TĐC