CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
   Ngày 24/02/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Thông báo số 49/TB-TĐC về việc không thu phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, cụ thể kể từ ngày 01/01/2017 Chi cục sẽ không thu lệ phí cấp giấy thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về  chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định của Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015.
Chi tiết cụ thể xem file đính kèm.
Chi cục TĐC