CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
   Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ,
   Ngày 08/5/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thông báo số 18/TB-TĐC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. Cụ thể, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh thông báo đến quý cơ quan, đơn vị các tổ chức , cá nhân các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng:
- Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu;
- Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận;
- Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định.
- Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.
   Nội dung các thủ tục thực hiện theo Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Đính kèm: Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN
                 Quyết định số 965/QĐ-UBND
                 Thông báo số 18/TB-TĐC
Chi cục TĐC-BRVT