CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Tập huấn về Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tích hợp theo Pas 99
   Trong hai ngày 19,20/6/2014, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lớp tập huấn về "Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tích hợp theo Pas 99" cho các thành viên của tổ chuyên viên giúp việc Dự án nâng cao năng suất chất lượng.
   Khoá tập huấn nhằm giúp cho các học viên hình dung phương pháp tiếp cận khi tích hợp các hệ thống riêng lẻ (như ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 50000,...) vào một mô hình thống nhất, nắm được các yêu cầu, thiết kế hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý tích hợp, phương pháp biên soạn và áp dụng. Mặt khác, khoá tập hấun còn giúp các học viên ý thức được tầm quan trọng và lợi ích của việc tích hợp các hệ thống quản lý, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng hệ thống tích hợp.