CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng
1. Chức năng
Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng có chức năng tham mưu, giúp CCT tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; mã số, mã vạch theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn    
a) Nghiên cứu, tham mưu xây dựng trình CCT để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh.
b) Tham mưu CCT trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh.
c) Tham mưu, giúp CCT hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh.
d) Tham mưu triển khai thực hiện việc khảo sát chất lượng trên địa bàn tỉnh và cảnh báo cho các cơ quan chuyên môn của tỉnh về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
đ) Tham mưu triển khai các công việc theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra Sở về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành: kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; cử cán bộ phối hợp hoặc tham gia các đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Thanh tra Sở, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh khi được CCT chỉ đạo.
e) Tham mưu CCT tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:
- Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.
g) Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
h) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn, bản công bố hợp quy, bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giấy phép trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định của pháp luật, theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
k) Tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng triển khai trên địa bàn tỉnh.
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác được CCT giao.