CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Xi măng Portland trắng
   Ngày 03/5/2019, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan đối với xi măng Portland trắng (TIS 133 - 25XX (20XX). Cụ thể, Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) đã đề xuất thay thế Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan về Xi măng Portland trắng (TIS 133-2556 (2013)) bằng tiêu chuẩn bắt buộc về Xi măng Portland trắng (TIS133-25XX (20XX). Tiêu chuẩn bao gồm các điều về phạm vi; định nghĩa; nguyên vật liệu; yêu cầu tài sản vật lý; bao bì; đánh dấu và ghi nhãn; lấy mẫu đánh giá sự phù hợp. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Hiện nay Thái Lan chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 02/7/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_2619_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/THA /541
Bản tin TBT Việt Nam