CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Mũ bảo hiểm
   Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn của quy định kỹ thuật đối với mũ bảo hiểm cho ngườ i đi xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe đạp máy, xe máy điện, xe đạp điện và các loại xe tương tự (gọi chung là mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và dướ i đây viết tắt là mũ) và các quy định quản lý chất lượng mũ trong sản xuất, nhâp kh ̣ ẩu và lưu thông, phân phối. Danh mục sản phẩm mũ và mã HS tương ứng được nêu tại phụ lục Quy chuẩn kỹ thuật này Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với các loại mũ dùng cho người đi các loại xe đua, xe thể thao và các loại xe chuyên dụng khác. Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối mũ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Thời gian dự kiến thông qua vào 24/7/2019. Chưa xác định thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 21/7/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/VNM%20140%20M%C5%A9%20b%E1%BA%A3o%20hi%E1%BB%83m.doc
 Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/141
Nguồn Bản tin TBT Việt Nam