CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Hoa Kỳ: Dự thảo Tiêu chuẩn về tính dễ cháy của đồ nội thất bọc da

   Ngày 12/04/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn về tính dễ cháy của đồ nội thất bọc da.
   Cụ thể, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) đang đề xuất hệ thống hóa các yêu cầu đối với tính dễ cháy của đồ nội thất bọc da trong Bộ Quy định Liên bang, dựa theo Đạo luật Cứu trợ COVID-19 và Đạo luật An toàn Làm việc Tại nhà. Đạo luật này yêu cầu CPSC ban hành Bản tin Kỹ thuật California 117-2013 và xem đây là một tiêu chuẩn về tính dễ bắt lửa cho đồ nội thất bọc dạ, dựa theo mục 4 của Đạo luật Vải dễ cháy. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 10/05/2021

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_2613_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/USA/1716

Nguồn tbt.gov.vn