CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với dầu động cơ diesel
Ngày 26/8/2013 WTO luân chuyển thông báo (G/TBT/N/UGA/375) về việc Uganda soạn thảo tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng DUS 249- 3:2013, Dầu động cơ – Phân loại công dụng – Phần 3: Đặc tính kỹ thuật đối với động cơ diesel (31 trang tiếng Anh).    
Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và phương pháp thử  đối với dầu động cơ sử dụng ở điều kiện khắc nghiệt trong các động cơ diesel, đạt và vượt API Service Category CH-4 hoặc tương đương với ACEA.
Thời điểm điểm ban hành dự kiến là tháng 12/2013. Thời điểm có hiệu lực sẽ theo thông báo của Bộ Thương mại Công nghiệp và Hợp tác xã. Thời hạn góp ý kiến là 60 ngày kể từ ngày thông báo.
Dự thảo có thể tham khảo tại địa chỉ: http://members.wto.org/crnattachments/2013/tbt/UGA/13_3383_00_e.pdf
Nguồn TBT Việt Nam