CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
New Zealand: Tài liệu thảo luận cải cách hệ thống xây dựng đối với sản phẩm
   Ngày 03/05/2021 New Zealand thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Tài liệu thảo luận: Cải cách hệ thống xây dựng đối với sản phẩm. Sẽ có ba khía cạnh được cải cách sau đây: Xây dựng Yêu cầu về Thông tin Sản phẩm (các quy định bắt buộc mới), Chương trình chứng nhận thành phần mô-đun của nhà sản xuất (chương trình tự nguyện mới) và Chương trình chứng nhận sản phẩm (sửa đổi chương trình tự nguyện hiện có).

Xây dựng yêu cầu thông tin sản phẩm

   Luật hành chính mới sẽ cho phép đưa ra các quy định chỉ rõ mức độ thông tin tối thiểu mà các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp sản phẩm xây dựng phải cung cấp, cũng như hình thức và cách thức cung cấp thông tin.

   Các yêu cầu cụ thể được đề xuất đối với thông tin liên quan đến việc xây dựng sản phẩm tuân thủ Quy tắc xây dựng New Zealand sẽ đảm bảo thông tin nhất quán được cung cấp và hỗ trợ người dùng sản phẩm. Các đề xuất được đưa ra trong tài liệu thảo luận bao gồm:

– trách nhiệm của chuỗi cung ứng để đáp ứng các Yêu cầu về Thông tin Sản phẩm

– nội dung thông tin được cung cấp về sản phẩm

– dữ liệu chuỗi cung ứng và tiêu chuẩn thông tin

– giai đoạn chuyển tiếp.

Chương trình chứng nhận thành phần mô-đun của nhà sản xuất

   Chương trình chứng nhận thành phần mô-đun của nhà sản xuất là một chương trình tự nguyện mới sẽ cung cấp các phương pháp tiếp cận xây dựng hiệu quả và nhất quán hơn cho các nhà sản xuất để có thể đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, các nhà sản xuất cũng sẽ có khả năng để chứng tỏ năng lực sản xuất các thành phần mô-đun tuân thủ Quy tắc Xây dựng New Zealand.

Chương trình chứng nhận sản phẩm

   Chương trình chứng nhận sản phẩm của New Zealand, CodeMark, là một chương trình tự nguyện hiện có cho phép các sản phẩm và phương pháp xây dựng được chứng nhận. Cơ quan chấp thuận xây dựng phải dựa vào chứng chỉ CodeMark để làm bằng chứng rằng sản phẩm hoặc phương pháp xây dựng tuân thủ Quy tắc xây dựng New Zealand. Các thay đổi được đề xuất đối với chương trình sẽ:

– thực hiện các yêu cầu đăng ký đối với các tổ chức chứng nhận sản phẩm

– thực hiện các yêu cầu đăng ký cho chứng chỉ

– cải thiện các yêu cầu của chương trình để công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm

– tăng cường các yêu cầu đối với các cuộc đánh giá của tổ chức chứng nhận sản phẩm và đánh giá các chứng chỉ.

   Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 02/07/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.mbie.govt.nz/have-your-say/building-system-reform/

Mã thông báo: G/TBT/N/NZL/105

Nguồn tbt.gov.vn