CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia SI về đồ uống có cồn
   Theo tin cảnh báo G/TBT/ISR/1209, Israel thông báo Tiêu chuẩn quốc gia SI 1572 phần 1 – Đồ uống có cồn có nồng độ cồn tối thiểu là 15% theo thể tích.

Việc sửa đổi các Tiêu chuẩn bắt buộc SI 1572 phần 1 và 2, liên quan đến đồ uống có cồn, sẽ được thay thế bằng tiêu chuẩn SI 1572 phần 1.

  Bản sửa đổi này khác đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn cũ và dựa trên những điều sau: Quy định châu Âu (EU) 2019/787 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 17 tháng 4 năm 2019 về định nghĩa, mô tả, trình bày và ghi nhãn đồ uống có cồn, việc sử dụng tên của đồ uống có cồn trong việc trình bày và ghi nhãn các thực phẩm khác, việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho đồ uống có cồn, việc sử dụng rượu etylic và các sản phẩm chưng cất có nguồn gốc nông nghiệp trong đồ uống có cồn, và bãi bỏ Quy định (EC) số 110/2008; Luật Liên bang Hoa Kỳ CFR Khoản 27, đoạn 5.22.

 

 

 Ảnh minh họa.

   Tất cả các nội dung của dự thảo này sẽ được tuyên bố là bắt buộc sau khi bản sửa đổi này có hiệu lực. Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới sẽ được cùng áp dụng trong ít nhất hai năm sau khi bản sửa đổi có hiệu lực. Trong thời gian này, các sản phẩm có thể được kiểm tra và dán nhãn theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn sửa đổi mới.

   Đồng thời, Israel cũng thông báo Tiêu chuẩn quốc gia SI 1003 phần 1.1 – Loại bỏ chì và cadimi khỏi các vật dụng tiếp xúc với thực phẩm: Đồ gốm sứ, đồ gốm thủy tinh và đồ ăn bằng thủy tinh – Phương pháp thử.

   Việc sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 1003 1.1 đề cập đến việc loại bỏ chì và cadimi khỏi bộ đồ ăn bằng gốm và thủy tinh. Bản dự thảo sửa đổi này thông qua Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 6486-1 – Phiên bản thứ ba: 2019-08 với một số thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn. Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau: Bổ sung vào phạm vi tiêu chuẩn bao gồm dụng cụ uống nước bằng thủy tinh tiếp xúc với thực phẩm và đồ uống; Cập nhật các quy trình kỹ thuật và giới hạn cho phép đối với việc loại bỏ kim loại.

   Mục đích của các quy định này đều nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Nguồn tcvn.gov.vn