CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Thực phẩm
   Ngày 09/8/2017, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo quy định kiểm soát nguồn gốc thực phẩm và các sản phẩm có liên quan.
   Cụ thể, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi đề xuất sửa đổi "Quy định Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm và các sản phẩm liên quan" theo Khoản 4 Điều 9 của Đạo luật về Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong việc cho phép cơ quan có thẩm quyền trung ương quy định các vấn đề phải ghi chép và các vấn đề khác phải tuân thủ theo hệ thống truy xuất nguồn gốc. Các sửa đổi, đề xuất tăng cường an toàn thực phẩm và quản lý hiệu quả sẽ yêu cầu các doanh nghiệp thực phẩm thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc thông tin về nguyên liệu thực phẩm biến đổi gen, các sản phẩm khác (như hàng tồn kho, các vật phẩm bỏ đi). Mục đích của dự thảo này là nhằm cung cấp thông tin đến người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/TPKM/17_3542_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/283
Nguồn Văn phòng TBT Việt Nam