CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Thông báo lịch kiểm tra ISO quý II/2016
     Thực hiện Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh V/v Ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016. 
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong quý II năm 2016 tại Thông báo số 29/TB-SKHCN ngày 13/5/2016 cụ thể cho từng đơn vị như sau:
Stt Tên cơ quan, đơn vị kiểm tra Thời gian kiểm tra
1 UBND xã Phước Hòa thuộc huyện Tân Thành 08 giờ 00 phút ngày 01/6/2016
2 UBND xã Láng Dài thuộc huyện Đất Đỏ 08 giờ 00 phút ngày 03/6/2016
3 UBND phường Thắng Tam 08 giờ 00 phút ngày 07/6/2016
4 Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm 08 giờ 00 phút ngày 10/6/2016
5 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật 14 giờ 00 phút ngày 10/6/2016
6 UBND huyện Đất Đỏ 08 giờ 00 phút ngày 14/6/2016
7 UBND huyện Tân Thành 08 giờ 00 phút ngày 17/6/2016
8 Sở Y tế 08 giờ 00 phút ngày 21/6/2016
9 Sở Ngoại vụ 08 giờ 00 phút ngày 24/6/2016
10 Sở Thông tin và truyền thông 08 giờ 00 phút ngày 28/6/2016
11 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 08 giờ 00 phút ngày 30/6/2016
     Đề nghị các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo và phân công cán bộ, công chức phụ trách. Báo cáo phải được gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 02 ngày kiểm tra.
    Các Sở, ngành, UBND cấp huyện có đơn vị trực thuộc được kiểm tra cử 01 cán bộ tham gia cùng Đoàn kiểm tra khi Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra tại đơn vị trực thuộc.
   Mẫu đề cương báo cáo xem tại đây