CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Danh mục tiêu chuẩn tháng 10/2014
Số hiệu Quy chuẩn /Tiêu chuẩn Nội dung Quy chuẩn/Tiêu chuẩn
TCVN 5895:2012 - Thay thế: TCVN 5895:1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Thể hiện các kích thước mođun, các đường và lưới mođun
TCVN 6078:2012 - Thay thế: TCVN 6078:1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Bản vẽ lắp ghép các kết cấu chế sẵn
TCVN 6083:2012 - Thay thế: TCVN 6083:1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép
TCVN 6085:2012 - Thay thế: TCVN 6085:1995 Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ xây dựng. Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn
TCVN 6077:2012 - Thay thế: TCVN 6077:1995 và TCVN 4615:1988 Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật
TCVN 5896:2012 - Thay thế: TCVN 8596:1995 Bản vẽ xây dựng - Bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ
TCVN 6003-1:2012 Bản vẽ xây dựng - Hệ thống ký hiệu - Phần 1: Nhà và các bộ phận của nhà
TCVN 6003-2:2012 - Thay thế: TCVN 5897:1995 Bản vẽ xây dựng - Hệ thống ký hiệu - Phần 2: Tên phòng và số phòng
TCVN 6080:2012 - Thay thế: TCVN 6080:1995 Bản vẽ xây dựng - Phương pháp chiếu
TCVN 6084:2012 - Thay thế: TCVN 6084:1995 Bản vẽ xây dựng - Thể hiện cốt thép bê tông
TCVN 9212:2012 Bệnh viện đa khoa khu vực - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4470:2012 - Thay thế: TCVN 4470:1995 Bệnh viện đa khoa. Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9213:2012 Bệnh viện quận huyện - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4037:2012 - Thay thế: TCVN 4037:1985 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 9242:2012 Chất lượng nước - Xác định amoni nitơ - Phương pháp phân tích dòng ( CFA và FIA) và đô phổ
TCVN 6203:2012 - Thay thế: TCVN 6203:1995 Cơ sở để thiết kế kết cấu - Các ký hiệu - Ký hiệu quy ước chung
TCVN 5593:2012 - Thay thế: TCVN 5593:1991 Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép
TCVN 5568:2012 - Thay thế: TCVN 5568:1991 Điều hợp kích thước theo mođun xây dựng - Trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
TCVN 9259-8:2012 Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công
TCVN 9262-1:2012 Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cầu kiện chế sẵn của công trình - Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo
TCVN 4056:2012 - Thay thế: TCVN 4056:1985 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng - Thuật ngữ - Định nghĩa
TCVN 3989:2012 - Thay thế: TCVN 3989:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công
TCVN 3990:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng
TCVN 4318:2012 - Thay thế: TCVN 4318:1986 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Sưởi, thông gió - Bản vẽ thi công
TCVN 4607:2012 - Thay thế: TCVN 4607:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình
TCVN 4608:2012 - Thay thế: TCVN 4608:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng
TCVN 4613:2012 - Thay thế: TCVN 4613:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu thép - Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ
TCVN 46142012 - Thay thế: TCVN 4614:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước các bộ phận cấu tạo ngôi nhà
TCVN 5422:2012 - Thay thế: TCVN 5422:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu đường ống
TCVN 5570:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường trục và đường nét trong bản vẽ
TCVN 5571:2012 -Thay thế: TCVN 5571:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Bản vẽ xây dựng.Khung tên
TCVN 5572:2012 - Thay thế: TCVN 5572:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Bản vẽ thi công
TCVN 5671:2012 - Thay thế: TCVN 5671:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến trúc
TCVN 5672:2012 - Thay thế: TCVN 5672:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêu cầu chung
TCVN 5673:2012 - Thay thế: TCVN 5673:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Cấp thoát nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công
TCVN 5681:2012 - Thay thế: TCVN 5681:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng ngoài nhà - Bản vẽ thi công
TCVN 5686:2012 - Thay thế: TCVN 5686:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các kết cấu công trình xây dựng. Ký hiệu quy ước chung
TCVN 8397:2012 Lưới chụp mực - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt
TCVN 8394:2012 Lưới kéo đôi tầng đáy nhóm tàu từ 250 CV đến 400 CV - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt
TCVN 8395:2012 Lưới rê ba lớp khai thác mực nang - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt
TCVN 8396:2012 Lưới rê ba lớp khai thác cá nước ngọt - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt
TCVN 4451:2012 - Thay thế: TCVN 4451:1987 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
TCVN 9411:2012 Nhà ở liền kế - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 7454:2012 - Thay thế: TCVN 7454:2004 Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Danh mục tên dữ liệu mô tả thương phẩm sử dụng mã số GS1
TCVN 4454:2012 - Thay thế: TCVN 4454:1987 Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4087:2012 - Thay thế: TCVN 4087:1985 Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung
TCVN 4038:2012 - Thay thế: TCVN 4038:1985 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 8244-1:2010 Thống kê học - Từ vựng và ký hiệu - Phần 1: Thuật ngữ chung về thống kê và thuật ngữ dùng trong xác suất
TCVN 8244-2:2010 Thống kê học - Từ vựng và ký hiệu - Phần 2: Thống kê ứng dụng
TCVN 3991:2012 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 8393:2012 Vật liệu lưới khai thác thủy sản - sợi dây và lưới tấm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 9080-1:2012 Vữa bền hóa gốc polyme - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định độ bền kéo
TCVN 9080-2:2012 Vữa bền hóa gốc polyme - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền nén
TCVN 9080-3:2012 Vữa bền hóa gốc polyme - Phương pháp thử - Phần 3: Phương pháp xác định độ bám dính
TCVN 9080-4:2012 Vữa bền hóa gốc polyme - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định thời gian công tác, thời gian đóng rắn ban đầu và thời gian đóng rắn đủ cường độ sử dụng
TCVN 9080-5:2012 Vữa bền hóa gốc polyme - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ co dài và hệ số giãn nở nhiệt
TCVN 9080-6:2012 Vữa bền hóa gốc polyme - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ hấp thụ nước
TCVN 9080-7:2012 Vữa bền hóa gốc polyme - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền hóa
TCVN 4514:2012 - Thay thế: TCVN 4514:1988 Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4604:2012 - Thay thế: TCVN 4604:1988 Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất. Tiêu chuẩn thiết kế
 
Theo Cesti