CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013

     Ngày 15/3/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

     Tại Nghị định số 27/2017/NĐ-CP đã giao chức năng thanh tra chuyên ngành cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC). Đồng thời, trong thời gian các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính chưa kịp bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục trưởng Chi cục TĐC, để triển khai thực thi được ngay thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục trưởng, tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 27/2017/NĐ-CP đã quy định rõ “Chi cục trưởng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tương ứng với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chánh thanh tra Sở theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa”

  Xem tại đây.

Nguồn: tcvn.vn
St: Ng.Thuân