CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy một số mác thép do Công ty TNHH POSCO SS - VINA công bố
     Theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Căn cứ Quyết định số 1791/QĐ-QUACERT ngày 31/3/2017 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) V/v hủy hiệu lực Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quyền sử dụng dấu hợp quy.

    Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Thông báo số 88/TB-TĐC ngày 18/4/2017 về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH POSCO SS - VINA kể từ ngày 31/3/2017 đối với các sản phẩm Thép làm cốt bê tông thép thanh vằn (chi tiết theo Thông báo đính kèm).

    Theo đó Công ty TNHH POSCO SS - VINA không được sử dụng bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 22/TB-TĐC ngày 08/3/2016; số 103/TB-TĐC ngày 23/6/2015 và số 125/TB-TĐC ngày 07/8/2015 cho các sản phẩm thép làm cốt bê tông có mác thép nêu trên do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cấp cho công ty theo quy định.
Nguồn: Ng.Thuân