CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Hướng dẫn chi tiết một số nội dung quy định kiểm tra nhà nước về đo lường , quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 9/5/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 1011/TĐC-ĐL gửi Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Thông tư 28/2013/TT- BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoc học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường  và Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Công văn này thay thế Công văn số 1693/TĐC-ĐL ngày 8/9/2014 về hướng dẫn thực hiện một số một dung của Thông tư 28/2013/TT- BKHCN.

Xem chi tiết : Công văn số 1011/TĐC-ĐL.

Nguồn: tcvn.gov.vn
ST: Ng.Thuân